O FIRMIE|TECHNOLOGIE|REALIZACJE|REFERENCJE|KONTAKT
[20 października] Wykonaliśmy pierwszy odcinek IV etapu renowacji kolektora północnego metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 wrzesień] Wykonaliśmy renowację 893,0mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 maj] Wykonaliśmy renowację 1467,90mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!

SWAGELININGOPIS| ZALETY I KORZYŚCI| ZAKRES OFERTY| REALIZACJE
OPIS METODY SWAGELINING


Metoda Swagelining należy do grupy renowacyjnych technik ciasnopasowanych. Oznacza to, że osadzona w wyniku procesu instalacyjnego wykładzina ciasno przylega swoją powierzchnią zewnętrzną do wewnętrznej powierzchni odnawianego rurociągu. Dzięki temu, redukcja przekroju poprzecznego odnowionego przewodu jest ograniczona do minimum, co ma kapitalne znaczenie w przypadku renowacji przewodów, których przepustowość nie może być zmniejszona, lub dopuszczalna jest jej tylko niewielka redukcja.

rys1. Schemat wykonania renowacji w technologii Swagelining
Wykładzinę w metodzie Swagelining stanowi standardowa rura polietylenowa. W zależności od stanu technicznego rurociągu poddawanego renowacji, zainstalowana może być wykładzina strukturalna (zdolna do samodzielnego przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych) lub wykładzina interaktywna, która musi współpracować z konstrukcją starego rurociągu, gdyż samodzielnie nie jest w stanie przenieść ani obciążeń wewnętrznych ani obciążeń zewnętrznych. Wykładzina interaktywna (rura PE o małej grubości ścianki) instalowana jest w przypadku, gdy wytrzymałość starego rurociągu w perspektywie kilkudziesięciu lat nie powinna budzić zastrzeżeń, a przyczyną decyzji o podjęciu renowacji są nieszczelności przewodu bądź też konieczność zabezpieczenia przed korozją lub zużyciem ściernym wewnętrznej powierzchni rury. W takiej sytuacji, przy relatywnie małej grubości ścianki wykładziny i małej chropowatości powierzchni wewnętrznej ma miejsce nawet polepszenie charakterystyki hydraulicznej przewodu.

Ponieważ zużycie ścierne polietylenu jest minimalne (największa odporność na zużycie ścierne wśród powszechnie stosowanych materiałów instalacyjnych), nie ma obaw o awarię odnowionego rurociągu przed upływem okresu 50-ciu lat. Wykładzinę strukturalną instaluje się w przypadku, gdy stan wytrzymałościowy rurociągu osiągnął stan krytyczny lub osiągnie go w perspektywie najbliższych lat. Stosowana w takim przypadku wykładzina przygotowywana jest z rur PE o grubościach ścianek odpowiadających wymaganej klasie ciśnienia roboczego PN (w przypadku rur PE poddawanych próbie ciśnieniowej, zastosowane ciśnienie próbne może być równe 1,5xPN). Redukcja przekroju poprzecznego rurociągu jest wówczas większa niż w przypadku zastosowania wykładziny interaktywnej i ma tu miejsce zmniejszenie przepustowości rurociągu.

Ważną zaletą metod ciasnopasowanych (w tym metody Swagelining) jest też bezpośrednia współpraca wykładziny ze starym rurociągiem i otaczającym go gruntem. Nie dochodzi w takim przypadku do przemieszczeń wykładziny w wyniku zmian ciśnienia (uderzeń hydraulicznych), co może mieć w przypadku luźnego reliningu (slipliningu), gdy przestrzeń międzyrurowa nie jest wypełniona materiałem iniekcyjnym stabilizującym jej położenie. Lepsza jest też współpraca wykładziny ciasnopasowanej ze starym rurociągiem na terenach tektonicznie niestabilnych niż ma to miejsce w przypadku wykładziny luźnej stabilizowanej we wnętrzu rurociągu betonową masą iniekcyjną. Przydatność rur polietylenowych do budowy rurociągów na obszarach tektonicznie niestabilnych potwierdziły liczne badania prowadzone przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Metoda Swageliningu polega na ciasnym osadzeniu wykładziny polietylenowej we wnętrzu starego rurociągu. Aby uzyskać taki efekt, standardowe rury polietylenowe o średnicy zewnętrznej nieznacznie większej od średnicy wewnętrznej odnawianego rurociągu zgrzewane są w odcinek o kilka metrów dłuższy od długości odnawianego odcinka rurociągu. Po odcięciu wypływek zewnętrznych, wykładzina (tzn. rurociąg PE) przeciągana jest przez ciągadło, w wyniku czego następuje redukcja jej przekroju poprzecznego. Dzięki temu, odkształcona czasowo wykładzina może być bez trudu przeciągnięta przez wnętrze odnawianego rurociągu. Ponieważ średnica wewnętrzna odnawianego rurociągu jest mniejsza od średnicy początkowej wykładziny, proces, montażu kończy się w chwili, kiedy zewnętrzna powierzchnia wykładziny zetknie się z wewnętrzną powierzchnią starego rurociągu. W ten sposób uzyskiwany jest efekt ciasnego pasowania. Dzięki stosunkowo niewielkim odkształceniom (znacznie poniżej umownej granicy plastyczności) wykładzina posiada wszelkie właściwości zastosowanych rur polietylenowych (trwałość, wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne, odporność na działanie karbu itd.).